ความแตกต่างของ บุหรี่ทำมือ

ความแตกต่างของ บุหรี่ทำมือ และเครื่องอัดไฟฟ้า ตัวยาเส้นต่างๆ และวิธีหาซื้อ ราคาเครื่องอัดบุหรี่แบบธรรมดาและแบบไฟฟ้า

Differences between hand makers and electric presses, fashion drugs, and how to buy conventional and electric compressors.

บุหรี่ทำมือ ตัวอัดมือคือบุหรี่แฮนเมด รสชาติจะได้บุหรือทำมือโดนตรง จะเหมือนบุหรี่ตามท้องตลาดแต่จะผสมผสานรสชาติของนอกเพราะมวนมาจากนอกผสมกับยาเส้นไทยพยายามทำให้คล้ายบุหรี่ตามท้องตลาดมากที่สุด

The hand press is a hand made cigarette. The taste will be padded or hand-made straight. It will be like the cigarette in the market but will blend the taste of the outside

because the cigarette comes from the outside mixed with Thai tobacco, trying to make it the most similar to the cigarette in the market.

ราคาประมาณ 300-500 บาท

บุหรี่ทำมือ เครื่องอัดไฟฟ้า รสชาติที่ได้จะเหมือนบุหรี่นอกเพราะทำจากเครื่องจักร มวนนอก เครื่องอัดนอก ผสมผสานยาเส้นไทย รสคล้ายบุหรี่นอก

Electric compressor The taste is similar to the outside of the cigarette because it is made from a machine, rolled outside, compressed outside. Thai medicine blend Taste like a cigarette outside

ราคาประมาณ 500-800 บาท

สูบน้อยให้ใช้อัดมือ สูบจัดให้ใช้เครื่องไฟฟ้า รสชาติที่ได้ คือการอัดผ่านวัสดุที่แตกต่างกัน อัดมือผ่านวัสดุพลาสติกที่เป็นพรีเมี่ยม อัดไฟฟ้าคือผ่านเครื่องจักร)

Less pumped, use hand compression Pumped using an electric machine, the resulting flavor is extruded through different materials. Hand pressed through premium plastic material. Electric compression is through the machine)

ตัวอย่างยาเส้น

ยาเส้น พื้นบ้าน สายพันธ์ เวอยิเนีย อบ น้ำผึ้ง ไร้ก้าน คัดเกรดA เกรดส่งออก 250กรัมอัดได้300มวน

Chinese traditional Chinese medicine, Baked with Honey, No Stems, Grade A, Export grade, 250 grams, can compress 300 rolls

ราคา 159 บาท

ยาเส้นพื้นเมืองอบน้ำผึ้ง ยาเส้นพื้นบ้าน แบบธรรมดา

Local Sauce Baked with Honey Traditional folk medicine

ราคา 69 บาท

ขอบคุณข้อมูลจาก : Google

ค้นหาบุหรี่ไฟฟ้าและอุปกรณ์พ็อตต่อ : ลิ๊ก

น้ำมันซีบีดี CBD การใช้

น้ำมันซีบีดี CBD (cannabidiol) เป็นหนึ่งใน cannabinoids ที่มีอยู่ในกัญชา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง CBD ทำหน้าที่ในตัวรับ CB1 เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการกระตุ้น

CBD (cannabidiol) is one of the cannabinoids present in cannabis. In particular, CBD acts on the CB1 receptor to prevent it from being stimulated.

น้ำมันซีบีดี ดังนั้นจึงสงบลงจริงระบบประสาทและภูมิคุ้มกัน ดังนั้น CBD ช่วยให้มีปัญหาสุขภาพและประสาทจิตและโรคภูมิต้านทานเนื้อเยื่อซึ่งเป็นปฏิกิริยาที่มากเกินไปโดยเนื้อแท้ของระบบภูมิคุ้มกัน

So it actually calms down the nervous and immune systems, so CBD helps with mental and neurological problems and autoimmune diseases, which are inherently overreaction of the immune system.

ผลกระทบของการใช้ น้ำมันซีบีดี CBD

น้ำมันซีบีดี ความผิดปกติของการนอนหลับ โรคอ้วน การหวาดระแหวง ในกรณีของโรคมะเร็งที่ไม่มีการรักษาทางการแพทย์แบบดั้งเดิม ขอแนะนำให้ใช้น้ำมันกัญชาที่มีปริมาณ THC สูง

Sleep disorders, obesity, paranoia In the case of cancer that does not have traditional medical treatment It is recommended to use hemp oil with a high THC content.

น้ำมันซีบีดี เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดอัตราส่วนควรจะเป็น 1: 1 ถึง CBD อย่างไรก็ตามน้ำตาของนกฟีนิกซ์หรืออาร์เอฟโอซึ่งเรียกว่าน้ำมันนี้ไม่ได้รับอนุญาตให้จำหน่ายเนื่องจากมีปริมาณ

For best results, the ratio should be 1: 1 to CBD.However, Phoenix’s Tears or RFO, which is known as this oil, is not allowed to be sold due to its content.

THC ไม่มีใคร แต่กฎหมายไม่ได้ห้ามมิให้พวกเขาทำที่บ้านด้วยตัวเองหรือให้พวกเขามอบให้กับคุณโดยใครบางคน

THC is no one, but the law doesn’t forbid them to do it at home on their own or have them given to you by someone.

ในการรักษาด้วยเคมีบำบัดสาร CBD จะเป็นประโยชน์ในการช่วยแก้อาการเพลีย, ปวดเมื่อยและปวด CBD ช่วยยับยั้งการเกิดแผลของมะเร็งสร้างเซลล์ที่เสียหายและสร้างสมดุลของร่างกายและหน้าที่ของตน เหมาะสำหรับป้องกันการกลับเป็นซ้ำของโรค

In chemotherapy, CBD is helpful in relieving fatigue, aches and pains.CBD inhibits cancer lesions, regenerates damaged cells, and balances the body and its functions. Suitable for preventing recurrence of disease

ข้อสังเกตและการประเมินผลหรือคำอธิบายของสภาพ

1 MOOD, 2 SLEEP, 3 DIGESTION, 4 APPETITE ON FOOD, 5 Pain

เสมอหลังจากหนึ่งเดือนในการประเมินสภาพและตัดสินใจบนพื้นฐานนี้ว่าหนึ่งต่อหรือหยดแล้วไม่จำเป็นอีกต่อไป

Always after one month to assess the condition and decide on this basis whether one per or a drop is no longer necessary.

ขอบคุณข้อมูลจาก : Google

ค้นหาบุหรี่ไฟฟ้าและอุปกรณ์พ็อตต่อ : ลิ๊ก

ซีบีดี (CBD) คืออะไร?

ซีบีดี คือ สารแคนนาบินอยด์ ที่สกัดได้จากกัญชง หรือ กัญชา และมีสรรพคุณทางยา สามารถรักษาอาการของโรคต่างๆได้ซีบีดี เช่น ลมชัก พาร์กินสัน อัลไซเมอร์ เป็นต้น สาร CBD ไม่ทำให้เมา ไม่ออกฤทธิ์ต่อจิตประสาท และไม่ทำให้เกิดการเสพติด

CBD is cannabinoid That is extracted from hemp or cannabis and has medicinal properties Can treat the symptoms of various diseases such as epilepsy, Parkinson’s, Alzheimer’s, etc. CBD is not drunken, not psychoactive. And does not cause addiction

ซีบีดี กัญชงที่นำมาใช้สกัดเพื่อเอาสาร CBD ส่วนใหญ่เป็นกัญชงที่ผ่านการพัฒนาสายพันธุ์มาแล้ว เช่น Berry Blossom, Charlotte’s Web และ Cherry Wine ที่ให้สารซีบี ดีได้สูงถึง 25%

The hemp used to extract CBD is mostly hemp developed strains such as Berry Blossom, Charlotte’s Web and Cherry Wine that contain up to 25% of the CBD.

และมีสาร THC ต่ำกว่า 0.3% สำหรับกัญชงที่ปลูกไว้เอาน้ำมันจากเมล็ด หรือเส้นใย ที่คนไทยส่วนใหญ่รู้จักกันนั้น ไม่นิยมนำมาสกัดเพื่อเอาสารซีบีดี เพราะกัญชงสายพันธุ์นั้น แทบไม่มีสาร CBD อยู่เลย

And contains less than 0.3% THC for hemp grown from seed oil or fibers known to most Thai people. Not popular to be extracted to remove the CBD. Because that strain of hemp contains almost no CBD.

สารซีบี ดีสกัดได้จาก ก้าน ใบ และดอกของต้นกัญชง ไม่ใช่จากเมล็ดกัญชง เพราะในเมล็ดกัญชงไม่มีสารซีบี ดี

CBD is extracted from the petioles and flowers of the hemp plant. Not from hemp seeds Because there is no CBD in hemp seeds

น้ำมันซี บีดี เหมือนน้ำมันกัญชาไหม

น้ำมันซีบี ดีต่างจากน้ำมันกัญชาตรงที่ น้ำมันซีบี ดีมีสารซีบีดีเป็นหลัก และไม่มีสารทีเอชซีปนมาเลย หรือถ้าน้ำมันซีบี ดีมีสารทีเอชซีปนมาไม่เกิน 0.2%

สำหรับยุโรป หรือ 0.3% สำหรับอเมริกา ก็ยังคงเรียกน้ำมันซีบี ดีอยู่ แต่เป็น Full spectrum CBD ซึ่งจากการทดลองพบว่ามีสรรพคุณทางยาดีกว่าสาร CBD เดี่ยวๆเพียงสารเดียว

สาร THC เมื่อใช้ในปริมาณมาก จะมีฤทธิ์ต่อสมอง ควบคุมความคิด อารมณ์ และพฤติกรรมของผู้ใช้ ทำให้ผู้ใช้มีอาการคล้ายเมาเหล้า เมื่อเสพจะต้องการปริมาณที่มากขึ้น

ทาให้ความคิดอ่านช้า และสับสน ประสาทหลอน ซึ่งสาร THC จัดอยู่ในสารเสพติดของทั้งประเทศไทย และอีกเกือบทุกประเทศทั่วโลก

ขอบคุณข้อมูลจาก : Google

ค้นหาบุหรี่ไฟฟ้าและอุปกรณ์พ็อตต่อ : ลิ๊ก

ไอคอส IQOS เลิกบุหรี่ได้จริงไหม!?

ไอคอส IQOS คือ บุหรี่ไฟฟ้าแบบ Heat ย่อมาจาก I-Quit-Ordinary-Smoking เป็นบุหรี่ไฟฟ้าที่ออกแบบมาเพื่อใช้กับบุหรี่มวนเฉพาะรุ่น

IQOS is a Heat electronic cigarette, short for I-Quit-Ordinary-Smoking. This is an electronic cigarette designed for use with a specific cigarette model.

ไอคอส เพื่อควบคุมปริมาณสารอันตรายต่างๆที่อยู่ในใบยาสูบ โดยจะใช้หลักการอบความร้อนแทนการเผาไหม้ ตัวเครื่องจะมีชุดชาร์ตไฟในตัว ใช้งานได้อย่างสะดวก

To control the amount of harmful substances contained in tobacco leaves It uses the principle of heat treatment instead of burning. The device has a built-in charging kit. Convenient to use

ไอคอส IQOS วางจำหน่ายในหลายประเทศทั่วโลกตั้งแต่ญี่ปุ่น และอีกหลายประเทศในยุโรป จนถึงอิสราเอล บางพื้นที่ในญี่ปุ่นห้ามสูบบุหรี่ แต่อนุญาตให้สูบ IQOS ได้ ตอนนี้ IQOS ทำยอดขายได้แล้ว สามพันล้านดอลลาร์ทั่วโลก ในปัจจุบัน ผู้สูบบุหรี่หลายรายหันมาใช้ IQOS มากกว่า 7.3 ล้านคน

IQOS is sold in many countries around the world from Japan. And many other European countries Until Israel Some areas in Japan banned smoking. But allowed to smoke IQOS. Now IQOS can make sales. Around the world three billion dollars today, more than 7.3 million smokers have turned to IQOS.

ข้อดีของ IQOS

ใช้งานง่าย พกพาสะดวก เท่ห์หรูดูมีคลาส

Easy to use, portable, cool, elegant, classy.

เหมือนเราได้สูบบุหรี่ปรกติเนี่ยหละแต่ไม่มีกลิ่นติดตัว ไม่ต้องส่งกลิ่นรบกวนใคร 

It’s like we usually smoke a cigarette, but it doesn’t smell. Do not send smell to bother anyone.

ช่วยเรื่องสุขภาพไม่พอ ข้อดีของมันอีกอย่างที่เอาชนะอุปกรณ์ทดแทนบุหรี่ทุกประเภทแม้กระทั่งบุหรี่ไฟฟ้าที่ใช้น้ำยา คือ ‘รสชาติ’

Not helping with health Another advantage that overcomes all types of cigarette replacement devices, even those that use reagents, is ‘Taste’.

เพราะตัวนี้ให้ความรู้สึกที่ใกล้เคียงกับบุหรี่มากๆ มากที่สุดในท้องตลาดในขณะนี้

Because this one feels very close to that of a cigarette Most in the market at the moment

ขอบคุณข้อมูลจาก : Google

ค้นหาบุหรี่ไฟฟ้าและอุปกรณ์พ็อตต่อ : ลิ๊ก

ประวัติ กระดาษมวน Raw Thailand

Raw Thailand in Bangkok การันตีราคาถูกที่สุดในประเทศไทย และเป็น กระดาษมวน ที่แตกต่างจากกระดาษชนิดอื่นที่คุณเคยสัมผัส ผลิตจากวัตถุดิบธรรมชาติ

Raw Thailand in Bangkok is guaranteed the lowest price in Thailand and is a roll paper unlike any other paper you have ever experienced. Made from natural ingredients

โดยไม่ผ่านกรรมวิธีเจือปนใดๆ (ไม่มีไฟเบอร์ที่ใส่สีลงไป) กระดาษจึงเป็นสีน้ำตาลอ่อน และบางมากจนคุณสามารถมองเห็นได้

Without going through any adulteration process (No fiber that has been put in the color), the paper is light brown. And so thin that you can see it

กระดาษมวน แต่ละแผ่นจะถูกสร้างลายน้ำเป็นรูปกากบาท ซึ่งลายน้ำนี้เป็นคุณสมบัติพิเศษของ RAW ช่วยให้การเผาไหม้เป็นไปอย่างเชื่องช้าทั้งกระดาษและตัวยาทำให้มีความนุ่มละมุนเป็นพิเศษ

Each roll of paper will be watermark in a cross. This watermark is a unique feature of RAW, which helps slow burning both the paper and the drug, giving it a special softness.

เทคนิคการพัน

สอนวิธีพับก้นกรองกระดาษ วีดีโอคลิปตัวนี้ชัดเจนมาก เหมาะสำหรับมือใหม่ที่ยังไม่เคยมวนบุหรี่สูบมาก่อน สิ่งที่ใช้ในการสาธิตก็คือ กระดาษมวน RAW Classic KSS 110 mm ราคา 55 บาท

Teach you how to fold the paper filter bottom This video clip is very clear. Suitable for beginners who have never smoked before. What used in the demonstration is RAW Classic KSS 110 mm rolling paper, price 55 baht.

ก้นกรองกระดาษ RAW “WIDE TIP (Perforated) ราคา 20 บาท (รุ่นกระดาษมีรอยปรุ จะทำให้การเริ่มพับง่ายขึ้น เพราะเส้นปรุบนกระดาษจะทำหน้าที่เหมือนเป็นเส้นแบ่ง ให้กะขนาดตอนเริ่มพับได้ถูก)

Bottom of the filter paper RAW “WIDE TIP (Perforated) Price 20 baht (perforated paper model) Will make it easier to start folding Because perforated lines on paper will act as dividing lines To make the right size shift when starting to fold)

กระดาษมวน RAW Classic Huge – 12 Inches

ขนาด : 280 มม. x 45 มม. Size: 280mm x 45mm

จำนวน : 20 แผ่น / 1 เล่ม Quantity: 20 sheets / 1 book

กระดาษมีหลายรูปแบบหลายขนาด เพื่อให้เข้าถึงความต้องการของแต่ละบุคคล

The paper comes in many formats and sizes. To reach the needs of the individual

ขอบคุณข้อมูลจาก : Google

ค้นหาบุหรี่ไฟฟ้าและอุปกรณ์พ็อตต่อ : ลิ๊ก

บุหรี่ 1 มวน อายุสั้นลง 7 นาที

อายุสั้นลง 7 นาที เนื่องจากในบุหรี่เต็มไปด้วย สารนิโคติน ที่หากร่างกายได้รับไปนานๆ จะส่งผลให้เกิดโรคมะเร็งปอด โรคหัวใจและส่งผลเสียต่ออวัยวะอื่นๆ นอกจากนี้ควันบุหรี่ยังทำร้ายคนรอบข้างได้อย่างร้ายกาจ

Because cigarettes are full of nicotine that the body has been exposed to for a long time. Will result in lung cancer Heart disease and adversely affect other organs In addition, cigarette smoke can seriously injure those around you. Which if you think you can not .

โรคแทรกซ้อนที่ตามมา

บุหรี่ มีโอกาส อายุสั้นลง และตาบอดถาวรการสูบบุหรี่มีโอกาสทำให้ตาบอดได้จริง เพราะผู้สูบบุหรี่จะเป็นต้อกระจกได้เร็วกว่าคนทั่วไป

There is a chance for permanent blindness, and smoking has a chance of actually blindness.

ผลกระทบของการสูบบุหรี่

เนื่องจากสารพิษจะเร่งให้เลนส์ตาที่อยู่ข้างในลูกตาขุ่นมัว และเริ่มขุ่นมากขึ้นเรื่อย ๆ ตามระยะเวลาที่สูบ จนเกิดเป็นภาวะต้อกระจก หากไม่ผ่าตัดเปลี่ยนเลนส์ก็จะตาบอด

Because a smoker will get cataracts faster than people. This is because the toxin will accelerate the clouding of the lens of the eye inside the eyeball. And becoming more and more turbid with the duration of the smoke Until causing cataract If you do not have lens replacement surgery, you will be blind.

บุหรี่ทำให้ อายุสั้นลง หลอดเลือดสมองตีบ แตก ตัน สารพิษอันน่ากลัวในควันบุหรี่จะทำให้เกิดภาวะหลอดเลือดตีบ แตก ตัน ซึ่งถ้าเกิดขึ้นกับหลอดเลือดส่วนที่ไปเลี้ยงสมอง

Cigarettes shorten life, ischemic stroke, the horrible toxins in tobacco smoke can cause atherosclerosis, which, if it happens to the blood vessels that supply the brain.

Will cause dementia But if the blood vessels in the brain are very constricted until the blood vessels in the brain rupture It causes paralysis, paralysis, suffering for the whole life.

ขอบคุณข้อมูลจาก : Google

ค้นหาบุหรี่ไฟฟ้าและอุปกรณ์พ็อตต่อ : ลิ๊ก

โวย !! บุหรี่เถื่อน ทะลักช่วงโควิด-19

บุหรี่เถื่อน ทะลักช่วงโควิด-19 วอน ภาครัฐเพิ่มความเข้มข้นปราบปรามพื้นที่ชายแดน ยัน ยิ่งขึ้นภาษี ราคาบุหรี่ยิ่งแพง แต่แก้ปัญหาไม่ได้

Illegal cigarettes spill in during COVID-19 won, government sector intensifies crackdown on border areas, more taxes, more expensive cigarettes But can’t solve the problem

บุหรี่เถื่อน วันที่ 4 ส.ค. นางวราภรณ์ นะมาตร์ ผู้อำนวยการบริหารสมาคมการค้ายาสูบไทย เปิดเผยว่า คณะอนุกรรมาธิการการปกครอง สภาผู้แทนราษฎร ได้เชิญสมาคมฯ เข้ามาให้ข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาภาษียาสูบอันทำให้เกิดการลักลอบค้าบุหรี่ผิดกฎหมาย โดยแม้จะเป็นช่วงการล็อกดาวน์

On 4 August, Mrs. Waraporn Namart, Executive Director of the Thai Tobacco Trade Association, revealed that the subcommittee House of Representatives Has invited the association He gave information about the tobacco tax problem that led to the smuggling of illegal cigarettes. Even during the lockdown

สารเคมี

การปิดด่านพรมแดน

ปิดด่านพรมแดนถาวร และด่านชั่วคราว แต่ปัญหาการค้าขายบุหรี่เถื่อนกลับไม่ได้ลดลง เห็นได้ชัดจากการที่มีข่าวจับกุมบุหรี่เถื่อนที่เกิดขึ้นรายวันตามแนวชายแดน และแต่ละครั้งที่เจ้าหน้าที่จับได้ก็เป็นลอตใหญ่ มูลค่าครั้งละ 3-10 ล้าน

Permanent closure of a border checkpoint And temporary checkpoints But the problem of illegal cigarette trade has not subsided. This is evident from the news of the daily arrests of illegal cigarettes along the border. And each time the authorities catch it, it’s a big lot. Value of 3-10 million times

แต่ก็ยังมีบางส่วนที่เล็ดลอดสายตาเจ้าหน้าที่ ส่งออกไปขายตามจังหวัดต่างๆ ได้ โดยเฉพาะในจังหวัดทางภาคใต้ ทำให้สมาชิกของสมาคมฯ ซึ่งเป็นร้านค้าที่จำหน่ายบุหรี่ถูกกฎหมายได้รับผลกระทบอย่างมาก 

But there are still some things that creep into the eyes of the staff. Exported to sell in various provinces, especially in the southern provinces Making members of the association Which is a store that sells legitimate cigarettes has been greatly affected

นางวราภรณ์ กล่าวต่อว่า จึงอยากเรียกร้องให้รัฐบาล และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในพื้นที่เพิ่มความเข้มข้นในนโยบายการป้องกันและปราบปรามบุหรี่เถื่อนอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจากการประชุมกับคณะอนุฯ ได้รับปากที่จะประสานให้กระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการปราบปรามให้เข้มข้นขึ้น และสมาคมฯ ก็จะได้ติดตามความคืบหน้าอย่างใกล้ชิด รวมทั้งจะประสานกับเจ้าหน้าที่ในพื้นที่เพื่อเร่งให้ช่วยจัดการปัญหาบุหรี่เถื่อนโดยเร็ว

Mrs. Waraporn continued that she wanted to call on the government. And local stakeholders continued to intensify their anti-smuggling policy. Which from the meeting with the subcommittee It is pledged to coordinate with the Ministry of the Interior and other relevant agencies to intensify the crackdown, and the association will closely monitor its progress. It will also coordinate with local officials to expedite help to tackle the problem of illegal smoking.

ด้านเจ้าของร้านโชห่วยรายหนึ่ง ในอำเภอหาดใหญ่ กล่าวว่า “ปัจจุบันร้านขายของชำที่ขายบุหรี่ถูกกฎหมายได้รับผลกระทบมากมาย แต่ยอดขายบุหรี่ถูกกฎหมายกลับลดลง จากปัญหาบุหรี่เถื่อนที่มีราคาถูกกว่ามาก บุหรี่เถื่อนก็มีเกลื่อนเมือง โดยเฉพาะในอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

One of the shopkeepers In Hat Yai district, it said, “Nowadays, the legal grocer that sells cigarettes has had a lot of impact. But legal cigarette sales are falling. From the problem of illegal cigarettes that are much cheaper Illegal cigarettes have littered the city. Especially in Hat Yai District, Songkhla Province

ทั้งในร้านถ่ายเอกสาร ร้านขายอาหาร ฯลฯ อยากให้เจ้าหน้าที่ตำรวจ อบจ. เจ้าหน้าที่เทศบาล หรือเจ้าหน้าที่สรรพสามิต จริงจังในการปราบปรามบุหรี่เถื่อนมากกว่านี้ ไม่ใช่แต่จะมาจ้องตรวจสอบเฉพาะร้านที่เสียภาษี” “บุหรี่ราคาแพงขึ้นๆ ทุกปี เพราะรัฐบอกว่า

ยอดเก็บภาษีไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ต้องเก็บภาษีบุหรี่ให้แพงขึ้น แต่ยิ่งขึ้นภาษี บุหรี่ราคาแพงขึ้น แล้วยิ่งปล่อยปละละเลยให้บุหรี่เถื่อนเกลื่อนเมือง รายได้ภาษีของหาดใหญ่ก็ไม่เพิ่มขึ้นอยู่ดี” เจ้าของร้านโชห่วย กล่าว

ขอบคุณข้อมูลจาก : Google

ค้นหาบุหรี่ไฟฟ้าและอุปกรณ์พ็อตต่อ : ลิ๊ก

บุหรี่ตลาดบน ตลาดล่าง หลังปรับโครงสร้างภาษี ทั้งระบบรายได้หายกำไรหด

บุหรี่ตลาดบน ผลสืบเนื่องมาจากกรมสรรพสามิตรื้อโครงสร้างภาษีครั้งใหญ่ในช่วงปลายปี 2560 โดยนำระบบ “ราคาขายปลีกแนะนำ” มาใช้เป็นฐานคำนวณภาษีบุหรี่ แทนราคาหน้าโรงงานหรือราคานำเข้า (CIF) ตั้งแต่วันที่ 16 กันยายน 2560

As a result of the Great Tripitaka Department in late 2017 by using the “Recommended Retail Price” system as a base for calculating the factory price or import price (CIF) from September 16, 2017 onwards Everything has to be lost according to the quantity of 1.20 baht per pack or 24 baht per pack.

บุหรี่ตลาดบน จากนั้นนำมารวมค่าภาษี ซึ่งคิดตามมูลค่า โดยใช้ราคาขายปลีกที่ซองละ 60 บาท เป็นราคามาตรฐาน หากผู้ประกอบการรายใดตั้งราคาขายปลีกไม่เกินซองละ 60 บาท ต้องเสียภาษีเพิ่มอีก 20% ของราคาขายปลีกไปจนถึงวันที่ 1 ตุลาคม 2562 จากนั้นให้เก็บภาษีในอัตรา 40% ส่วนบุหรี่ที่ตั้งราคาขายปลีกเกิน 60 บาท ต้องเสียภาษี 40% ทันทีที่กฎหมายมีผลบังคับใช้

Then bring the tax included Valued By using the retail price of 60 baht per pack as the standard price If any operator sets a retail price of no more than 60 baht per pack, has to pay additional 20% tax of the retail

price until October 1, 2019, then tax at 40% for cigarettes with a retail price exceeding 60 baht. 40% tax is required as soon as the law goes into effect.

จากการกรมสรรพสามิตใช้ราคาขายปลีกแนะนำที่ซองละ 60 บาท เป็นเกณฑ์ในการคำนวณภาษีตามมูลค่าดังที่กล่าวมาข้างต้น ทำให้ตลาดบุหรี่ในปัจจุบันแบ่งออกเป็น 2 ส่วนตามโครงสร้างภาษี กล่าวคือ

According to the Excise Department, the suggested retail price is 60 baht per envelope as a basis for calculating the tax based on the above value. Causing the cigarette market today is divided into 2 parts according to the tax structure, namely

กลุ่มตลาดบน ตั้งราคาขายปลีกถูกที่สุดซองละ 90 บาท เป็นบุหรี่ยี่ห้อวันเดอร์ แพงที่สุดซองละ 165 บาท มี 2 ยี่ห้อ ได้แก่ มาร์ลโบโร แคปซูล กับเมเวียส แคปซูล

The upper market segment set the lowest retail price at 90 baht per pack. It is the Wonder brand cigarettes. Most expensive 165 baht per envelope. There are 2 brands: Marlboro Capsules and Mevius Capsules.

ขอบคุณข้อมูลจาก : Google

ค้นหาบุหรี่ไฟฟ้าและอุปกรณ์พ็อตต่อ : ลิ๊ก

การเลิกบุหรี่ เลิกง่าย แค่ไม่สูบ

ษักรินทร์ แนะนำว่า การเลิกบุหรี่ ให้สำเร็จนั้น ควรจะหยุดสูบในทันที หรือที่เรียกกันว่า “หักดิบ” พร้อมทำตามขั้นตอนต่างๆ ดังนี้

Sakarin suggested that successful quitting smoking was Should stop smoking immediately Also known as “raw” ready to follow the steps as follows

หักดิบ

1.ปรับพฤติกรรม เนื่องจากคนส่วนใหญ่ที่พยายามเลิกบุหรี่ด้วยการสูบให้น้อยลงนั้น ในที่สุดจะกลับไปสูบมากขึ้นอย่างเดิม หรือสูบมากกว่าเดิมเสียอีก

Adjust behavior Because most people who try to quit smoking by smoking less In the end, I will return to smoke more. Or smoke more than before

โดยในระยะแรกๆ ที่เลิกสูบ มักจะเกิดอาการอยากบุหรี่อยู่บ่อยครั้ง ซึ่งถือเป็นอาการที่ไม่น่าแปลกใจแต่อย่างใด เพราะเป็นการเสพติดมาจากพฤติกรรมการสูบเดิม ดังนั้นหากมีอาการอยากสูบบุหรี่ล่ะก็ แนะนำให้หาหมากฝรั่ง ลูกอม หรือดมยาดม เพื่อให้ติดเป็นนิสัยใหม่แทนการสูบบุหรี่ ใช้ หมากฝรั่งนิโคตินมาเคี้ยวจะดีมาก

In the early stages of quitting smoking, it was often the urge to smoke. Which is considered a symptom that is not surprising in any way Because it is an addiction derived from the original smoking behavior So if you have symptoms of wanting to smoke It’s best to get chewing gum, candy, or smelling salts to get a new habit instead of smoking. Chewing nicotine gum is fine.

2.หลีกเลี่ยงสถานที่หรือช่วงระยะเวลาที่เคยสูบบุหรี่อยู่เป็นประจำ เพราะความเคยชินเหล่านั้น อาจจะเป็นสาเหตุทำให้หวนกลับไปสูบบุหรี่อีกครั้ง ลองหาสถานที่ใหม่ ๆ หรือเดินออกกำลังกายเล็ก ๆ น้อย ๆ ก็ช่วยได้มากไม่น้อย

2.Avoid places or periods where you used to smoke regularly. Because of those habits May be the cause of relapse to smoking Finding a new location or taking a little exercise can help a lot.

3.ดื่มน้ำเยอะๆก็สามารถทำให้หายอาการยากบุหรี่ได้ หรือจะใช้ตัวช่วยอย่างลูกอมก็ได้

3.Drinking lots of water can make it difficult to get rid of smoking. Or you can use a helper like candy

4.การเลือกกินอาหารก็สำคัญ หลีกเลี่ยงไม่กินอาหารรสจัด อาจจะทำให้ อยากสูบบุหรี่ก็เป็นได้

4.Food choices are important. Avoid eating spicy food, which may make you want to smoke.

5.การออกกำลังกายก็สามารถทำให้หายอยากบุหรี่ได้ และควรย้ำกับตัวเองเสมอว่า การออกกำลังกายมากเท่าไหร่ก็จะทำให้ปอดทำงานได้ดีขึ้น

5.Exercise can make smoking cessation. And should always emphasize to myself that The more exercise, the better the lungs work.

ขอบคุณข้อมูลจาก : Google

ค้นหาบุหรี่ไฟฟ้าและอุปกรณ์พ็อตต่อ : ลิ๊ก

สมุนไพรใกล้ตัว ช่วยเลิกบุหรี่

“วันงดสูบบุหรี่โลก” 31 พฤษภาคมมาแล้ว แต่การรณรงค์ยังต้องเดินหน้าต่อไป เพราะพิษภัยของบุหรี่ร้ายแรงนัก ทั้งต่อคนสูบเอง และคนรอบข้างที่ได้รับควันบุหรี่จากคนอื่น หรือ ควันบุหรี่มือสอง และวันนี้เราจะมาใช้ สมุนไพรใกล้ตัว เลิกบุหรี่กัน

“World No Tobacco Day” 31 May has arrived. But the campaign still has to move forward. Because the danger of cigarettes is very serious Both to the person who smokes himself And those around you who have been exposed to tobacco smoke from other people or secondhand smoke

มองในแง่ดีหลายคนก็คิดอยากจะเลิกอยู่เหมือนกัน แต่เลิกได้ยากเสียเหลือเกิน เพราะต้องอาศัยพลังกาย และพลังใจ แต่หากตั้งมั่นที่จะไม่ทำร้ายตัวเอง และผู้อื่นอีกต่อไป กรมการแพทย์แผนไทย และการแพทย์ทางเลือกมีทางออกให้คนอยากเลิกบุหรี่ด้วยสมุนไพรหาง่าย แถมไม่ต้องลงทุนมาก และยังรับรองผลด้วย

On the positive side, many people also want to quit. But it’s so difficult to quit Because it requires physical and mental strength, but if determined not to hurt yourself And others anymore Department of Thai Traditional Medicine And alternative medicine offers a solution for people to want to quit smoking with herbs that are easy to find Plus does not require much investment And also guaranteed results

นพ.สรรพงศ์ ฤทธิรักษา รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทย และการแพทย์ทางเลือก กล่าวว่า การสูบบุหรี่ รวมถึงควันบุหรี่มือสองเป็นอันตรายต่อสุขภาพ ก่อให้เกิดผลกระทบต่อร่างกายในระยะยาว

หญ้าดอกขาว" ช่วยเลิกสูบบุหรี่ - Thaihealth.or.th | สำนักงานกองทุน ...

Dr. Sanpong Rittiraksa, Deputy Director-General of the Department of Thai Traditional Medicine And alternative medicine says that smoking, including secondhand smoke, is harmful to health. Causing long-term effects on the body

ทำให้เกิดการระคายเคืองของทางเดินหายใจ ไอ มีเสมหะ และปัจจัยเสี่ยงหลัก ๆ ของการเกิดโรคมะเร็งปอด โรคถุงลมโป่งพอง และโรคหลอดลมอักเสบ จึงอยากแนะนำสมุนไพรที่มีสรรพคุณช่วยลดความอยากบุหรี่ได้ คือ “หญ้าดอกขาว”

เลิกบุหรี่ด้วยการเคี้ยวมะนาว | Zappnuar.com

It causes irritation of the airways, cough, phlegm and major risk factors for lung cancer. Emphysema And bronchitis Therefore I would like to recommend a herb that has properties to help reduce the craving for cigarettes is “Ya Dok Khao”

หญ้าชนิดนี้มีเรียกหลายชื่อตามท้องถิ่น ได้แก่ หญ้าหมอน้อย หญ้าละออง ถั่วแฮะดิน คุณสมบัติ มีสารต้านอนุมูลอิสระค่อนข้างสูง

This grass is known by many local names, including grass, noi, grass, pea, hedin, properties with relatively high antioxidants.

และมีสารกลุ่มฟลาโวนอยด์ เทอร์พีน สเตอรอล และสารกลุ่มไกลโคไซด์ ซึ่งมีฤทธิ์ ทำให้ลิ้นฝาด หรือชา ลดความอยากสูบบุหรี่ลงได้

And contains flavonoids, terpene, sterols and glycosides, which have an astringent effect on the tongue or numbness to reduce the craving for smoking.

ขอบคุณข้อมูลจาก : Google

ค้นหาบุหรี่ไฟฟ้าและอุปกรณ์พ็อตต่อ : ลิ๊ก